Aktualności

15.11.2018 – Poznań: Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD) - Teoria i praktyka - problemy, kontrole PFRON, orzecznictwo - cykl szkoleń

Dodano: 2018-10-18 07:10:00

Zapraszamy na szkolenie
Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – teoria i praktyka.
najnowsze zmiany,
najczęściej pojawiające się problemy,
kontrole PFRON, procedura odwoławcza i orzecznictwo

 

Szkolenie adresowane jest do pracodawców, którzy pobierają lub zamierzają pobierać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznych warsztatów, podczas których uczestnicy będą wypełniać niezbędne dokumenty do uzyskania SOD. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat SODiR, zapoznają się z najnowszymi zmianami w tym zakresie, stanowiskami BON i orzecznictwem sądów w kwestii dofinansowań do wynagrodzeń (poruszona zostanie min. kwestia orzeczeń o niepełnosprawności z kodem 02-P po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, korekty wskaźników po uzyskaniu zaświadczenia itp.). Podczas szkolenia omówione zostaną także kontrole PFRON u pracodawcy oraz procedura wyjaśniająca i odwoławcza od decyzji PFRON (na co zwracać uwagę i jak skutecznie bronić swego stanowiska w sytuacji wstrzymania SOD).

 

Program szkolenia

 1. Zasady korzystania z dofinansowań – wprowadzenie:
 • co to jest System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR)
 • jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń z SODiR
 • podmioty uprawnione o dofinansowanie,
 • na kogo przysługuje dofinansowanie z SODiR,
 • efekt zachęty w świetle rozporządzenia KE 651/2014,
 • wysokość dofinansowania SODiR,
 • ustalanie kosztów płacy i ich limity,
 • procedura wnioskowania.
 1. Ustalanie wskaźników zatrudnienia na potrzeby wniosku o dofinansowanie:
 • na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji,
 • na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 651 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
 1. Problemy orzeczeń o niepełnosprawności w zakładzie pracy:
 • interpretacja niepełnosprawności w świetle różnych orzeczeń pracownika,
 • organy i zasady przyznawania orzeczeń o niepełnosprawności w PZON i ZUS,
 • zbieg różnych orzeczeń w zakładzie pracy,
 • problemy intertemporalne orzeczeń – przerwa w obowiązywaniu orzeczenia,
 • problem momentu ujawnienia niepełnosprawności w zakładzie pracy,
 • przypadki ujawnienia niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia,
 • moment ujawnienia niepełnosprawności u pracodawcy niebędącego przedsiębiorcą,
 • ujawnienie niepełnosprawności a zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych.
 1. Problem osób z wykazywaniem schorzeń specjalnych po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z 19 czerwca 2018 dotyczącym wydawania orzeczeń w związku ze schorzeniem 02-P
 • wyjaśnienie treści orzeczenia Trybunału,
 • przyjęte przez Sejm rozwiązanie w odniesieniu okresu poprzedzającego wejście w życie znowelizowanych przepisów o orzekaniu,
 • korygowanie wniosków o dofinansowania za okresy od czerwca do września 2018 roku,
 • inne zagrożenia związane z zamieszczaniem informacji o schorzeniu na orzeczeniu.
 1. Wstrzymywanie dofinansowań w związku z procedurą realizowanych czynności sprawdzających u pracodawcy:
 • przyczyny wstrzymywania dofinansowań,
 • zasadność postępowania PFRON w zakresie wstrzymywania dofinansowań,
 • postępowanie pracodawcy wobec PFRON w przypadku wstrzymania dofinansowania.
 1. Zbieg zatrudnienia jednej osoby u kilku pracodawców i kwestia zatrudnienia w wymiarze przekraczającym wymiar jednego etatu.
 2. Wymogi w zakresie wypłacania wynagrodzeń pracownikom objętym dofinansowaniami:
 • terminy wypłaty wynagrodzeń,
 • forma wypłaty wynagrodzenia,
 • szczególne formy rozliczania wynagrodzenia,
 1. Wymogi w zakresie regulowania zobowiązań z tytułu składek ZUS i zaliczek na PDOF:
 • terminy zapłaty składek,
 • postępowanie w sytuacji stwierdzenia nieterminowego regulowania należności,
 1. Problem zobowiązań wobec PFRON przekraczających 100zł w związku z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz sądach administracyjnych.
 2. Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy:
 • przyczyny uznania przedsiębiorstwa za znajdujące się w trudnej sytuacji,
 • postępowanie w sytuacji stwierdzenia trudnej sytuacji ekonomicznej u przedsiębiorcy.
 1. Terminy w procesie wnioskowania o dofinansowanie:
 • termin na złożenie wniosku o dofinansowanie,
 • przywracanie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie,
 • terminy składania korekt wniosków o dofinansowanie,
 • termin na złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie wysokości dofinansowania,
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym gromadzenia dokumentacji, w świetle wymagań RODO.
 2. Korygowanie wniosku o dofinansowanie a wniosek o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania.
 3. Kontrole organów w zakresie uzyskanych dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w tym postępowanie sprawdzające i kontrolne.
 4. Procedury odwoławcze wobec decyzji Prezesa Zarządu PFRON w związku z dofinansowaniami do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
 5. Perspektywy zmian w systemie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2019 roku.
 6. Część praktyczna:
 • omówienie formularzy Wn-D, INF-D-P, INF-D-P,
 • wypełnianie wniosku o dofinansowanie i korekty w SODiR online,
 • wypełnianie wniosku o dofinansowanie i korekty w SODiR offline,
 • omówienie najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu formularzy.

 

Szkolenie poprowadzi:

Paweł Czapliński - absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ekspert w dziedzinie przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zarówno zagadnień prawnych regulujących przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom, jak i kwestii związanych z zatrudnieniem, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Specjalizuje się również w dziedzinie wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób defaworyzowanych na rynku pracy. Ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadził przeszło 300 godzin szkoleniowych. Stale współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami, w których zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością. Reprezentuje pracodawców w postępowaniach odwoławczych od decyzji organów w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

 • 15.11.2018 – Poznań

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • dla Członków POPON - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 400 zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników - 500 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 450zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

P. Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83 biuro@bydgoszcz.popon.pl; uslugi@popon.pl

fax (52) 348 63 20

 

Formularz zgłoszenia

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia