Aktualności

23 luty 2018 - Warszawa: szkolenie - Zmiany w ustawach o PIT, CIT i VAT na 2018 r.

Dodano: 2018-01-31 12:01:00

Zapraszamy na szkolenie

Zmiany w ustawach o PIT, CIT i VAT na 2018 r.

 

Program szkolenia:

Zmiany w PIT

 1. Kolejne rozszerzenie katalogu przychodów nie rezydentów w Polsce - udział w spółce posiadającej głównie nieruchomości w aktywach.
 2. Oświadczenia o rozliczaniu najmu przez małżonka, sposobu płacenia zaliczek, formy opodatkowania i inne będą dostępne również w formie elektronicznej, likwidacja niektórych oświadczeń np. o prowadzeniu KPiR.
 3. Wyłączenie ze źródła „kapitały pieniężne” przychodów uzyskiwanych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub praw wynikających z papierów wartościowych, które to instrumenty lub prawa zostały nabyte jako nieodpłatne świadczenie lub świadczenie w naturze i zaliczenie ich do tego źródła, do którego zaliczone są przychody z takich nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń w naturze.
 4. Podniesienie limitów niektórych zwolnień podatkowych.
 5. Wprowadzenie nowych zwolnień z podatku dochodowego
 6. Zmiana opodatkowania pracowniczych programów motywacyjnych (akcje, opcje).
 7. Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub WNiP do kosztów uzyskania przychodów z 3.500 zł do 10.000 zł.
 8. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych, a także przepisów precyzujących pojęcie „nabycia” wartości niematerialnej i prawnej.
 9. Rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób fizycznych na przypadki otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tytułem darmnym.
 10. Zmiana przepisu umożliwiającego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych poprzez ograniczenie wysokości tej straty do kwoty uprzednio wykazanego przychodu.
 11. Zwiększenie limitu 50 % kosztów uzyskania dla twórców i artystów.
 12. Wyższe limity kosztów przy prowadzeniu żłobka lub przedszkola oraz dofinansowania pracownika do opłat za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu.
 13. Zmiany w zakresie ulg podatkowych.
 14. Podwyższenie kwoty wolnej dla osób najmniej zarabiających do 8.000 zł i inne zmiany.
 15. Wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości.
 16. Zaliczki na podatek nie przekraczające 1.000 zł mogą nie być wpłacane.
 17. Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości 100.000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu, do którego stosuje się stawkę ryczałtu 8,5% i wprowadzenie stawki ryczałtu 12,5% powyżej tej kwoty przychodu.
 18. Pozostałe zmiany.

 

 

Zmiany w CIT

 1. Mniejsze wymagania i łagodniejsze warunki przy tworzeniu podatkowej grupy kapitałowej oraz ich działaniu.
 2. Kolejne rozszerzenie katalogu przychodów nierezydentów w Polsce.
 3. Wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika:
 • uwzględnienie tych dwóch źródeł w rozliczaniu zysków z spółek nie posiadających osobowości prawnej
 • nowe zasady rozliczania dochodów w podatkowej grupie kapitałowej ze względu na dwa różne źródła przychodów
 • wprowadzenie katalogu przychodów uznawanych za zyski kapitałowe
 • uproszczone metody szacowania zysków kapitałowych przez organy podatkowe przy transakcjach z podmiotami powiązanymi.
 1. Modyfikacja przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (kosztów finansowania dłużnego).
 2. Wyższe granice kosztów przy prowadzeniu żłobka, przedszkola.
 3. Ograniczenie kosztów z tytułu odpisów aktualizacyjnych na zagrożone kredyty w bankach.
 4. Rozszerzenie zakresu ustalania przychodów z nieodpłatnych świadczeń.
 5. Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej (Controlled Foreign Company – CFC).
 6. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych, a także przepisów precyzujących pojęcie „nabycia” wartości niematerialnej i prawnej.
 7. Rozciągnięcie ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób fizycznych na przypadki otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tytułem darmym.
 8. Podniesienie limitu na jednokrotną amortyzację środków trwałych lub wartości nie materialnych i prawnych z 3.500 zł do 10.000 zł.
 9. Doprecyzowanie regulacji dotyczącej wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kwot stanowiących podział wyniku finansowego.
 10. Wprowadzenie szczególnej regulacji przeciwdziałającej schematom wykorzystującym nieodpłatny transferowym aktywów do podmiotów powiązanych.
 11. Modyfikacja przepisów określających sposób ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy podziale przez wydzielenie.
 12. Zmiana przepisu umożliwiającego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych poprzez ograniczenie wysokości tej straty do kwoty uprzednio wykazanego przychodu.
 13. Rezygnacja ze zwolnienia dochodów przeznaczanych na działalność rolniczą gdy stanowi ona ponad 60% przychodów.
 14. Zmniejszenie zakresu zwolnienia z poboru podatku u źródła przy uzyskiwaniu przez nie rezydenta udziałów w zyskach osób prawnych.
 15. Wprowadzenie minimalnego podatku CIT dla podatników posiadających środki trwałe w postaci nieruchomości komercyjnych, rozliczanie tego podatku na szczególnych zasadach, wykazywanie go odrębnie w CIT-8.
 16. Brak konieczności wpłacania zaliczek gdy jest ona mniejsza niż 1.000 zł.
 17. Pozostałe zmiany.

 

Zmiany w VAT

 1. Mechanizm podzielonej płatności
  1. Główne założenia
  2. Mechanizm split paymant w innych państwach
  3. Skąd będą trafiały środki na rachunek VAT
  4. Podzielona płatność w jednostkach budżetowych
  5. Decyduje nabywca o podzielonej wpłacie
  6. Zasady tworzenia rachunku bankowego VAT
  7. Zasady gospodarowania środkami na Rachunku VAT
  8. Zwrot podatku należnego z rachunku VAT
  9. Zachęty podatkowe stosowania mechanizmu
 • niestosowanie solidarnej odpowiedzialności
 • brak sankcji w VAT
 • niestosowanie podwyższonych odsetek

 

Szkolenie poprowadzi:

Paweł Małecki - Doradca podatkowy, wieloletni praktyk. Jest autorem książki i kilku publikacji z zakresu prawa podatkowego. Jest członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych (organ władzy wykonawczej Krajowej Izby Doradców Podatkowych), Komisji Prawa Podatkowego (organ opiniujący akty prawne dotyczące prawa podatkowego) oraz Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych. Od 2001 r. jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów, przeprowadzającej egzaminy na doradców podatkowych. Prowadzi wykłady z zakresu prawa podatkowego na szkoleniach doradców z Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz na kierunku Doradztwo Podatkowe prowadzonym przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

 • 23 luty 2018 - Warszawa

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 • dla Członków POPON - 420 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 390zł netto plus 23 % VAT za os.)
 • dla pozostałych uczestników - 450 zł netto plus 23 % VAT od os (przy zgłoszeniu min. 2 os – cena 420zł netto plus 23 % VAT za os.)

W cenie: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

 

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia dla poszczególnych województw:

 • tel. (017) 857 75 56 biuro@rzeszow.popon.pl – województwo podkarpackie
 • tel.(52) 348 63 83 biuro@bydgoszcz.popon.pl – pozostałe województwa
 • fax (52) 348 63 20
« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia