Artykuły i porady

Finansowanie szkoleń zawodowych. W Prawie Pomocy Publicznej pisze ekspert POPON Magdalena Słonecka

Dodano: 2013-05-15 10:05:14
Czy szkolenie zawodowe - np szkolenie BHP podnoszące kwalifikacje zatrudnionego behapowca można zrefundować z zfron w ramach pomocy indywidualnej czy tylko w ramach pomocy de minimis? Które wydatki na szkolenie pracowników można zrefundować w ramach pomocy indywidualnych i indywidualnych programów rehabilitacji, bez ubiegania się o zaświadczenie de minimis? Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu... czytaj więcej

W jakich przypadkach po utracie statusu zakładu pracy chronionej pracodawca zachowuje środki ZFRON pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Elżbieta Sadło doradca prawny POPON.

Dodano: 2013-05-09 08:05:03
Jako zakład pracy chronionej (ZPChr) dokonaliśmy zakupu maszyny w ramach przystosowania stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego zatrudnionego. Maszyna ta jeszcze przez kilka lat będzie podlegać amortyzacji. Od kwietnia nie posiadamy już jednak statusu ZPChr. Zachowaliśmy natomiast środki zakładowego funduszu rehabilitacji, gdyż osiągamy wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Czy w tej sytuacji mamy obowiązek wpłacić kwotę odpowiadającą niezamortyzowanej części... czytaj więcej

Czy da się umorzyć pożyczkę wykorzystaną na inny cel niż wskazany we wniosku o jej udzielenie pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2013-05-09 08:05:42
W ubiegłym roku udzieliliśmy naszemu niepełnosprawnemu pracownikowi pożyczki na zakup sprzętu komputerowego w ramach pomocy indywidualnej ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Spłata pożyczki odbywa się poprzez potrącanie określonej kwoty z wynagrodzenia tego zatrudnionego. Obecnie jednak chcemy rozwiązać z nim umowę o pracę za porozumieniem stron. Czy w takim przypadku możemy umorzyć mu zaciągniętą pożyczkę Pracodawca może umorzyć pożyczkę, jeśli... czytaj więcej

Kiedy wydatki na szkolenia zatrudnionych są dla zakładu pracy pomocą de minimis pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Magdalena Słonecka, ekspert od zatrudnienia osób niepełnosrpawnych POPON

Dodano: 2013-05-09 08:05:12
Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej chce sfinansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych szkolenie bhp dla zatrudnionego w firmie niepełnosprawnego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy takie wydatki mogą być poniesione w ramach pomocy indywidualnej lub indywidualnego programu rehabilitacji, bez obowiązku ubiegania się o zaświadczenie o pomocy de minimis Nie jest to dopuszczalne. Pracodawca może sfinansować szkolenia swoich... czytaj więcej

Czy ze środków ZFRON wolno sfinansować leki dla członka rodziny pracownika w Dzienniku Gazecie Prawnej pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Dodano: 2013-05-09 08:05:53
Mamy status zakładu pracy chronionej. Nasz niepełnosprawny pracownik zwrócił się do nas z wnioskiem o udzielenie mu pomocy w formie pożyczki ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. We wniosku wskazał, że pomoc byłaby przeznaczona na zakup leków dla jego żony, która również jest osobą niepełnosprawną. Czy dopuszczalne jest udzielenie indywidualnej pomocy na podstawie takiego wniosku Nie ma takiej możliwości. Udzielenie pomocy indywidualnej na zakup leków... czytaj więcej

Wpłaty na PFRON - czy konsorcjum może wystawiać ulgi, pisze doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski w kadry Infor

Dodano: 2013-05-07 08:05:34
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mogą być obniżone. Kwoty obniżeń określają uprawnione podmioty. Czy konsorcjum może wystawiać informacje o ulgach we wpłatach na Fundusz?Z dniem 1 stycznia 2011 r. – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475) – zmieniono sposób określania... czytaj więcej

Refundacja składek ZUS niepełnosprawnych przedsiębiorców (poziom pomocy, kwoty obowiązujące w 2013 r.). Pisze ekspert prawny POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2013-05-06 09:05:00
Jednym z najważniejszych instrumentów wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych jest refundacja obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. W 2013 r., tak jak w poprzednich latach , wysokości refundacji uzależniona jest od kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721)... czytaj więcej
1    43  44  45  46  47  48  49  50  51    56
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia