Artykuły i porady

500 zł grzywny za nieprzesłanie dokumentów do Funduszu. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-05 08:01:00

Jeśli pracodawca ma obowiązek składać w PFRON informacje miesięczne i roczne oraz deklaracje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, a tego nie robi, naraża się na odpowiedzialność wykroczeniową.

 

Jako pracodawca z otwartego rynku prac mamy obowiązek przesyłać miesięczne informacje dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji T Osób Niepełnosprawnych (informacja miesięczna o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych -INF-1). Obowiązujące przepisy wskazują na obowiązek zapłaty kary pieniężnej za niewysyłanie tych informacji. W jakich sytuacjach i w jakiej wysokości pracodawca może być ukarany sankcją grzywny - pyta czytelnik.

 

Ustawa z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 986), od 15 września 2012 r. wprowadziła przepisy dotyczące odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o rehabilitacji. Celem ich wprowadzenia jest zwiększenie dyscypliny w zakresie obowiązków składania przez pracodawców deklaracji (np. deklaracja wpłaty DEK--I-o) i informacji (np. INF-i) oraz ograniczenie sytuacji, które w efekcie prowadzą do uszczuplenia środków publicznych. Dotyczą one zarówno pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej, jak i przedsiębiorców z tzw. otwartego rynku pracy.

 

Zgodnie z art. s6a ust. 1 do ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2016 r„ poz. 2046; dalej: ustawa o rehabilitacji), kto nie dopełnia obowiązków składania informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji, lub deklaracji, o których mowa w art. 49 ust. 2 tej ustawy, podlega karze grzywny do 500 zł.

 

Natomiast zgodnie z ust. 2 tego przepisu, kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, zgłasza nieprawdziwe dane lub udziela nieprawdziwych wyjaśnień bądź odmawia ich udzielenia - podlega karze grzywny do 5000 zł.

 

Oznacza to, że jeśli pracodawca obowiązany do składania miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-i, INF-2, INF-Z) oraz deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (m.in. DEK-I-o, DEK-IIa) nie dopełni tego obowiązku, zostanie na niego nałożona kara grzywny do 500 zł.

 

Zgodnie z art. s6b ustawy o rehabilitacji orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 56a, następuje w trybie przepisów ustawy z 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń (DzU z 2008 r. nr 133, poz. 848 ze zm.). Orzeczone i wyegzekwowane od pracodawców kary grzywien, sądy przekazują bezpośrednio na rachunek PFRON.

 

Autor: Anna Węgrzynowicz, dyrektor ds. Organizacyjnych w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Rzeczpospolita

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia