Artykuły i porady

Dofinansowanie z PFRON a termin wypłaty wynagrodzenia. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2016-12-29 12:12:00

W myśl obecnie obowiązujących przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawcy nie przysługuje dofinansowanie z PFRON w przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie przed wypłatą wynagrodzenia za dany miesiąc. Kiedy złożyć dokumenty i wypłacić wynagrodzenie, aby nie utracić prawa do wsparcia?

 

Dofinansowanie z PFRON

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być pracodawca:

  • prowadzący zakład pracy chronionej,
  • zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
  • zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Dofinansowanie przysługuje na pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych zgodnie z przepisami prawa pracy. Tym samym dofinansowanie nie przysługuje na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, zlecenia).

Kwota miesięcznego dofinansowania ustalana jest w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów płacy, które obejmują:

  • wynagrodzenie brutto,
  • obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe,
  • obowiązkowe składki na FP oraz FGŚP.

Kwota wsparcia otrzymana przez pracodawcę, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie może przekroczyć 90% kosztów płacy, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 75% kosztów płacy.

Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje:

  • na pracowników zaliczonych do umiarkowanego lub lekkie- go stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury,
  • do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania,
  • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych,
  • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.

 

Najpierw wynagrodzenie

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje prze pis art. 26a ust. 1a1 pkt 1a ustawy o rehabilitacji…, który wskazuje, że pracodawca nie może starać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za dany miesiąc, w sytuacji gdy wypłaci pracownikom wynagrodzenia po dniu złożenia wniosku (Wn-D) o wypłatę dofinansowania.

Przypominamy, że pracodawca składa wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P (oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. Kwestie związane z zasadami wypłaty wynagrodzeń pracownikom określają przepisy Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Obowiązujące przepisy prawa pracy ustanawiają ogólną zasadę wypłaty wynagrodzenia, czyli zapłata z dołu, a więc za pracę wykonaną. Przepis art. 85 § 2 Kodeksu pracy wskazuje na ostatni dzień, w którym powinna nastąpić wypłata wynagrodzenia pracownikowi, jeśli wypłata wynagrodzeń następuje raz w miesiącu. Mianowicie, wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

 

Definicja wynagrodzenia

W kontekście powołanych przepisów istotne jest prawidłowe zdefiniowanie pojęcia – wynagrodzenie za pracę.

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do wynagrodzenia, jednak przepisy ustawy nie definiują szerzej tego pojęcia. Jednakże przyjmuje się, iż definicję wynagrodzenia należy odnieść do możliwie najszerszego zakresu, który jest dopuszczalny w doktrynie prawa pracy. W dotychczasowym systemie dofinansowań pojęciem wynagrodzenia było wynagrodzenie osiągane. Należy więc uznać, że wynagrodzenie brutto nie może mieć szerszego zakresu od wynagrodzenia osiąganego.

Dlatego do wynagrodzeń podlegających dofinansowaniu należy zaliczyć wszelkie wynagrodzenia (za pracę, za pracę w godzinach nadliczbowych, za czas przestoju, urlopu wypoczynkowego itd.), premie i nagrody (regulaminowe, uznaniowe), dodatki (np. stażowe). Natomiast do wynagrodzenia nie wlicza się ekwiwalentów (za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, za pranie odzieży), dodatków mieszkaniowych oraz innych dodatków o świadczeniowym charakterze, odpraw, zapomóg czy zasiłków (np. chorobowego). Wskazuje się także, że nie można zaliczyć do wynagrodzeń np. nagród jubileuszowych, jeżeli nie można przypisać ich do okresu sprawozdawczego (stanowisko BON z dnia 25 września 2012 r., znak: BON-I- -52311-322-3-PM/12).

Od 1 lipca 2016 r. dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku o wypłatę dofinansowania. Oznacza to, że pracodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego dopiero po wypłacie wynagrodzenia tego pracownika z zachowaniem wszystkich terminów określonych w ustawie i aktach wykonawczych. Należy tutaj stosować szeroką definicję wynagrodzenia za pracę. Dotyczy to więc nie tylko wynagrodzenia zasadniczego wypłaconego za dany miesiąc kalendarzowy, ale także dodatkowych należności (np. premii).

Ważne, aby dany składnik wynagrodzenia był przyporządkowany do danego miesiąca, za który pracodawca stara się o dofinansowanie. Dzięki temu pracodawca uniknie wątpliwości PFRON pod- czas kontroli albo postępowania sprawdzającego. Skutkiem błędu będzie zwrot wypłaconego dofinansowania.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

 

Autor: Mateusz Brząkowski

radca prawny Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Gazeta Podatkowa

 
« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia