Artykuły i porady

Dziennik Gazeta Prawna. Które nieobecności mają znaczenie przy wpłatach na PFRON?

Dodano: 2016-08-18 09:08:00

W kwietniu 2016 r. zatrudniliśmy dwóch nowych pracowników. Jeden z nich jest osobą niepełnosprawną. W lipcu br. pracownik niepełnosprawny złożył wniosek o 5 dni urlopu bezpłatnego (zaakceptowany przez pracodawcę), natomiast pracownik pełnosprawny był przez 2 tygodnie na zwolnieniu chorobowym. Czy w dniach nieobecności tych pracowników mam ich wliczyć do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na potrzeby wpłat na PFRON?

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji) do liczby pracowników ujmowanych w stanach zatrudnienia ustalanych na potrzeby obliczenia wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie wlicza się niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących niepełnosprawnymi:

  • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
  • przebywających na urlopie rodzicielskim,
  • przebywających na urlopach wychowawczych,
  • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,
  • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,
  • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,
  • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Tak więc do stanu zatrudnienia nie wlicza się tylko tych pracowników niepełnosprawnych, którzy przebywają na urlopach bezpłatnych (zalicza się tu również urlop fakultatywny z art 174 par. 1 kodeksu pracy, którego pracodawca może udzielić na pisemny wniosek zatrudnionego). Natomiast w przypadku pracowników pełnosprawnych nie wlicza się np. osób przebywających na urlopach rodzicielskim lub wychowawczym Dlatego też pracodawca, wyliczając wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych za 5 dni w lipcu br., nie powinien wliczać osoby z niepełnosprawnością, która korzysta z urlopu bezpłatnego, gdyż zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji pracownik ten podlega obligatoryjnemu wyłączeniu ze wskaźników. Warto przy tym podkreślić, że wyłączenia ze stanu zatrudnienia dokonuje się w stosunku do tego pracownika bez względu na podstawę udzielenia mu urlopu bezpłatnego.

Natomiast w tym samym miesiącu pracodawca wliczy do stanu zatrudnienia pracownika pełnosprawnego przebywającego na zwolnieniu lekarskim, gdyż katalog wyłączeń wskazany w art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji nie zawiera pozycji dotyczącej nieobecności z powodu niezdolności do pracy z powodu choroby.

Podstawa prawna

  • Art. 21 ust 5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
  • Art. 174 par. i ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Autor: Mateusz Brząkowski radca prawny

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 
« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia