Artykuły i porady

Jakie świadczenia można zaliczyć do kosztów płacy niepełnosprawnego. Atrykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2017-01-26 07:01:00

Pracodawca ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Ponieważ żadne polskie przepisy prawa nie zawierają de-finigi wynagrodzenia za pracę, ma on problem z kwalifikowaniem do kosztów płacy poszczególnych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń pieniężnych. Czy do kosztów płacy w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych można zaliczyć diety i koszty przejazdu w związku z podróżą służbową pracownika?

Zgodnie z art. 26a ust. 4 wymienionej ustawy kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych nie może przekroczyć 90 proc. faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą - 75 proc. tych kosztów.

Definicję kosztów płacy zawiera art. 2 pkt 4a ustawy. Pod tym pojęciem należy rozumieć „wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych".

Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do wynagrodzenia. W dotychczasowym systemie dofinansowań pojęcie wynagrodzenia odnoszono do wynagrodzenia osiąganego. Należy więc uznać, że wynagrodzenie brutto nie może mieć szerszego zakresu niż wynagrodzenie osiągane.

Dlatego do wynagrodzeń podlegających dofinansowaniu należy zaliczyć wszelkie wynagrodzenia (za pracę, pracę w godzinach nadliczbowych, czas przestoju, urlop wypoczynkowy itd.), premie i nagrody (regulaminowe, uznaniowe), dodatki (np. stażowe). Natomiast do wynagrodzenia nie wlicza się ekwiwalentów (za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, pranie odzieży), dodatków mieszkaniowych oraz innych dodatków o świadczeniowym charakterze, odpraw, zapomóg czy zasiłków (np. chorobowego).

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych z 25 września 2012 r. (BON-I-52311-322-3-PM/12), za wynagrodzenie nie można także uznać ryczałtów pieniężnych za używanie do celów pozasłużbowych samochodu stanowiącego własność pracownika oraz diet i kosztów przejazdu w związku z odbywaniem przez pracownika podróży służbowej.

 

Podstawa prawna

Art. 2 pkt 43 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127. poz. 721 ze zm.).

 

Autor: Anna Węgrzynowicz
dyrektor ds. organizacyjnych POPON

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia