Artykuły i porady

Jakie warunki musi spełnić zakład pracy chronionej w celu zwolnienia od podatku? Artykuł POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Dodano: 2016-08-18 09:08:00

Jako pracodawca mamy status zakładu pracy chronionej. Obecnie korzystamy m.in. ze zwolnienia z podatku od nieruchomości z tego tytułu. Czy od i lipca 2016 r. nastąpiły jakieś zmiany w zakresie obliczania wskaźnika uprawniającego do zwolnienia z podatków i opłat w przepisach dotyczących niepełnosprawnych?

W myśl art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji) prowadzący zakład pracy chronionej jest w stosunku do niego zwolniony:

 1. z podatków, z wyłączeniem:
 • podatku od gier,
 • podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
 • cła,
 • podatków dochodowych,
 • podatku od środków transportowych,
 1. z opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sanacyjnym.

 

Zwolnienia z podatków obejmują więc m.in. podatek:

 • od nieruchomości,
 • rolny,
 • leśny,
 • od czynności cywilnoprawnych.

Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych prowadzący zakłady pracy chronionej są zwolnieni z podatku w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie (jeżeli zgłoszenie zostanie potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem) i zajętych na prowadzenie tego zakładu. Ze zwolnienia tego wyłączone są natomiast przedmioty opodatkowania znajdujące się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub aktywności zawodowej.

Od chwili wejścia w życie nowelizacji ustawy o rehabilitacji z 29 października 2010 r., tj. od 1 stycznia 2011 r., prawo do powyższego zwolnienia przysługuje tylko tym zakładom, które spełniają warunek wskazany w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji. Oznacza to, że zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje wyłącznie wtedy, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy chronionej wynosi co najmniej 30 proc. psychicznie chorych lub niewidomych albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

Zgodnie ze stanowiskiem Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych z 11 lutego 2011 r. (BON-I-5232-1-PM/11) przy obliczaniu wskaźnika zatrudnienia takich osób rodzaje niepełnosprawności mogą być brane pod uwagę łącznie lub rozłącznie. Dlatego też zgodne z prawem będzie uwzględnianie przy obliczaniu wskaźnika równocześnie osób niewidomych (znaczny lub umiarkowany stopień z symbolem 04-O), chorych psychicznie (niezależnie od stopnia niepełnosprawności) i upośledzonych umysłowo (w stopniu umiarkowanym lub znacznym).

Zwolnienia z podatków i opłat po 1 lipca 2016 r. przysługują także tylko tym zakładom pracy chronionej, które spełniają warunek wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wskazany w art. 28 ust. i pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji. W tym zakresie nie nastąpiły żadne zmiany, również w sposobie dokumentowania schorzeń szczególnych, czyli chorób psychicznych, upośledzenia umysłowego oraz ślepoty. Mogą one wynikać z orzeczenia albo z zaświadczenia lekarza specjalisty.

Podstawa prawna

 • Art. 31 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127. poz. 721 ze zm.).
 • Art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 226, poz. 1475).

 

Anna Węgrzynowicz rzecznik prasowy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 
« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia