Artykuły i porady

Nawet 60 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności. Arttykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-03 08:01:00

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, może uzyskać z PFRON jednorazową pomoc na otwarcie biznesu. Jej plany muszą jednak rokować na prowadzenie działalności przez co najmniej 2 lata.

 

Osoba niepełnosprawna planująca uruchomić działalność gospodarczą, może uzyskać ze środków PFRON dotację na jej podjęcie. Ma taką szansę, jeśli:

  • jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu, 
  • wcześniej nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel. Maksymalna wysokość wsparcia to 15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Jest ono podstawą do ustalenia wysokości dotacji od pierwszego dnia następującego po ogłoszeniu jego wysokości przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie jest to 60 825,60 zł. 

 

Konkretną kwotę dotacji ustala się w umowie cywilnoprawnej. Określa się w niej również obowiązki stron - tj. starosty i osoby niepełnosprawnej.

 

Niepełnosprawny zainteresowany otrzymaniem takiej pomocy powinien złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy. Druk ten jest dostępny w tym urzędzie.

 

Rozpatrując wniosek, starosta bierze pod uwagę: 

  • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki, 
  • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność, 
  • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków, 
  • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy, 
  • wysokość środków własnych wnioskodawcy, 
  • wysokość środków posiadanych przez PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku.

 

Te dane służą do oceny prawdopodobieństwa prowadzenia planowanej przez osobę niepełnosprawną działalności przez 24 miesiące od jej rozpoczęcia.

 

Wnioskujący powinien otrzymać pismo informujące o sposobie rozpatrzenia jego wniosku w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. W praktyce nie będzie to jednak wcześniej niż przed podjęciem przez radę powiatu uchwały o podziale środków PFRON przekazanych na cele związane z rehabilitacją niepełnosprawnych.

 

Zawarcie umowy o udzielenie jednorazowych środków poprzedzają negocjacje prowadzone pomiędzy starostą/ prezydentem a osobą niepełnosprawną. Podczas nich uzgadnia się m.in. wysokość kwoty dotacji, która zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy, a także inne warunki umowy (np. formy zabezpieczenia zwrotu pomocy, termin do jej rozliczenia). Przed przelaniem środków na ten cel, niepełnosprawny musi przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej są przyznawane jako pomoc de minims.  

 

Podstawa prawna:

  • art. 12a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [tekst jedn. Dzll . 2016 r., poz. 2046]
  • rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej [DzU nr 194, poz. 1403]

 

Autor: Anna Węgrzynowicz

Dyrektor ds. Organizacyjnych w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Rzeczpospolita

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia