Artykuły i porady

PFRON po nowemu. Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych

Dodano: 2016-09-20 13:09:00

1 lipca weszły w życie nowe przepisy dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Zmiany w prawie stanowią rewolucję w udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON. Zmieniają się także zasady uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń tych osób niepełnosprawnych, o których można powiedzieć, że są starymi pracownikami.

Wsparcie finansowe, z którego może skorzystać przedsiębiorca, który zdecyduje się zatrudnić osobę niepełnosprawną, są określone w tzw. ustawie o rehabilitacji. Takie wsparcie jest przyznawane m.in. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), samorząd województwa i samorząd powiatu. Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługują następujące rodzaje pomocy:

  • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika;
  • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy;
  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy;
  • zwrot kosztów szkolenia pracownika;
  • zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego niepełnosprawnemu w pracy.

Dopłata do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika przysługuje, o ile został on ujęty w ewidencji zatrudnionych prowadzonej przez PFRON.

Wysokość dofinansowania

W przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności miesięczne dofinansowanie wynosi 1800 zł, dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności jest to 1125 zł, zaś jeśli chodzi o pracowników, u których orzeczono lekki stopień niepełnosprawności, miesięczna dopłata wynosi 450 zł.Kwoty zwiększa się jeszcze o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewidomych.

Od 1 lipca 2016 roku pracodawca nie może starać się o refundację pensji pracowników niepełnosprawnych za dany miesiąc, w sytuacji gdy wypłaci im wynagrodzenia po dniu, w którym złożył wniosek o wypłatę tego dofinansowania. Pracodawca zyskał możliwość odstąpienia od wykazywania efektu zachęty (czyli konieczności wykazania wzrostu zatrudniania osób z niepełnosprawnością traktowanej jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania) w stosunku do pracowników, którzy orzeczenie przedstawili w trakcie zatrudnienia. Ten przepis można zastosować do dofinansowania należnego za okresy przypadające od lipca 2016 roku.

Zmiany w ulgach we wpłatach na PFRON

Właściciele firm, w których pracuje co najmniej 25 osób (w przeliczeniu na pełne etaty), muszą dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, jeżeli zatrudniają mniej niż 6 proc. niepełnosprawnych. Mogą oni jednak obniżyć te wpłaty, jeśli korzystają z ulg. Od 1 lipca 2016 roku obowiązują zmienione przepisy w tym zakresie. Przede wszystkim zmienił się wzór służący do obliczania kwoty ulgi. Zamiast kwoty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych uwzględnia on stałą kwotę najniższego wynagrodzenia tych pracowników z grudnia poprzedniego roku.

Kolejna zmiana dotyczy wysokości wykorzystania ulgi na PFRON przez nabywcę. Wynosi ona maksymalnie 50 proc. wpłaty na PFRON w danym miesiącu (do 30 czerwca br. można skorzystać z ulgi do wysokości 80 proc.). Ustawodawca postanowił także skrócić okres wykorzystania ulgi z 12 do 6 miesięcy. Nowe przepisy uregulowały także termin wystawienia informacji o kwocie ulgi (INF ‑U) – ma to nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał termin płatności za zakup.

Dodatkowe obowiązki

Od 1 lipca br. pracodawca udzielający ulgi ma nowe obowiązki – powinien prowadzić ewidencję wystawionych informacji o wysokości udzielonych ulg oraz co miesiąc przekazywać do PFRON formularze z informacjami o kwocie uzyskanej obniżki (do 20. dnia kolejnego miesiąca). Nowością dla przedsiębiorców udzielających ulgi jest wprowadzenie kar finansowych w przypadku nieprawidłowości przy obliczaniu i udzielaniu ulg. Kary te mogą wynikać np. z opóźnień w wystawianiu informacji o wysokości ulg, podania danych niezgodnych ze stanem faktycznym, a także nieprowadzenia rejestru wysokości obniżek we wpłatach. Jeśli więc np. pracodawca udzielający ulgi naruszy termin dotyczący wystawienia informacji o kwocie ulgi, będzie on zobowiązany do wpłaty na PFRON w wysokości 10 proc. kwoty obniżenia wykazanej w nieterminowo wysłanej informacji.

 

Mateusz Brząkowski, radca prawny

Źródło: www.wiadomoscihandlowe.pl

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia