Artykuły i porady

Podwyższone dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Dodano: 2017-11-06 08:11:00

Dla pracodawców i przedsiębiorców możliwość ubiegania się o wsparcie w postaci subsydiów płacowych jest bardzo ważnym instrumentem zachęcającym do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wysokość wsparcia w postaci dofinansowania do wynagrodzeń, o które może się ubiegać pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, uzależniona jest od wymiaru czasu pracy, stopnia i rodzaju niepełnosprawności (występowania tzw. schorzeń szczególnych), wysokości kosztów płacy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej oraz statusu pracodawcy.

 

Kwoty dofinansowania

Wsparcie w postaci miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. Nie można także uzyskać dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury. Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Wysokość kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika przedstawia się następująco:

 

  • 1.800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • 1.125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • 450 zł-w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

 

 

Podwyższenie kwot

Wskazane kwoty dofinansowania można zwiększyć o 600 zł zgodnie z art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi, tj. osób, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Pracodawcy wnioskujący o podwyższone dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych muszą jednak pamiętać o prawidłowym dokumentowaniu występowania u pracowników schorzeń szczególnych. Zgodnie z objaśnieniem nr 8 do załącznika INF-D-P: „W odniesieniu do okresów sprawozdawczych począwszy od stycznia 2011 r. osobami o szczególnych schorzeniach są osoby, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz osoby niewidome".

 

Dokumentowanie schorzeń

W przypadku przedstawienia przez pracowników orzeczeń o stopniu i rodzaju niepełnosprawności wydawanych przez Powiatowe Zespoły Orzekania o Niepełnosprawności pracodawcy nie mają problemów, ponieważ na orzeczeniach tych widnieją symbole przyczyny niepełnosprawności, które mogą potwierdzić występowanie tych schorzeń (np. upośledzenia umysłowe - 01-U). Problem stanowi dokumentowanie występowania schorzeń szczególnych w przypadku innych dokumentów potwierdzających niepełnosprawność pracownika, np. orzeczeń komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia.

 

Zgodnie z wyjaśnieniem Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnoprawnych (BON-1-52311-342-2-LK/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.): „Ustawodawca nie ustanowił warunku co do lokalizacji potwierdzenia schorzenia szczególnego na orzeczeniu.

 

Zatem to, że osoba niepełnosprawna legitymująca się danym orzeczeniem jest osobą, u której stwierdzono schorzenia szczególne, może wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań czy uzasadnienia".

 

Wyjaśnienia wymaga także określenie „osoba niewidoma". Jak wynika z wyjaśnienia znajdującego się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnoprawnych (www. niepelnosprawiii.gov.pl): „Należy przyjąć, iż określenie osób z dysfunkcją narządu wzroku wyrażone w przedmiotowym przepisie za pomocą potocznego sformułowania osoba niewidoma obejmuje swoim zakresem osoby z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym".

 

Pracodawcy muszą pamiętać, iż dokumentem potwierdzającym występowanie u niepełnosprawnego pracownika schorzenia szczególnego, które upoważnia pracodawcę do wnioskowania 0 podwyższone dofinansowanie, może być tylko orzeczenie wydane przez uprawniony organ (nie może to być zaświadczenie lekarskie). Ostateczna wysokość kwoty dofinansowania do wynagrodzeń, którą otrzyma pracodawca, obliczana jest na podstawie algorytmu, który uwzględnia między innymi: wysokość kwoty dofinansowania ustalonej na podstawie art. 26a ust. 1 i 1b, wysokość kosztów płacy oraz wymiar czasu pracy. Istotne znaczenie ma także status pracodawcy, tzn. czy prowadzi on działalność gospodarczą. Dla pracodawców nieprowadzących działalności gospodarczej limit kosztów płacy wynosi 90%, a dla prowadzących działalność - 75% kosztów płacy.

 

Przykład

Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą zatrudnił w pełnym wymiarze czasu pracy osobę z niepełnosprawnością w stopniu znacznym z symbolem niepełnosprawności 04-0 (schorzenia narządu wzroku - osoba niewidoma). Wynagrodzenie brutto pracownika wynosi 2.500 zł. Koszty płacy wynoszą - 2.995,25 zł, limit 75% kosztów płacy - 2.246,44 zł).

 

Kwota dofinansowania ustalona na podstawie art. 26a ust. 1 i lb ustawy o rehabilitacji wynosi 2.400 zł (1.800 zł za stopień znaczny + 600 zł za schorzenie szczególne). Ponieważ wypłacone pracodawcy dofinansowanie nie może przekroczyć 75% kosztów płacy, tj. kwoty 2.246,44 zł, pracodawca otrzyma kwotę 2.246,44 zł.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Oz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.),

 

Autor: Adam Hadław, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Gazeta Podatkowa

 
« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia