Artykuły i porady

Wydatkowanie środków ZFRON niezgodnie z przepisami

Dodano: 2014-08-28 09:08:00

Wydatkowanie środków ZFRON powinno odbywać się zgodnie z przepisami. Ze środków ZFRON finansowana jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych. Jakie konsekwencje niezgodnego z prawem wydatkowania środków ZFRON poniesie pracodawca?

Wydatkowanie środków ZFRON zgodne z przepisami

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) jest funduszem, którego środki przeznacza się na określone w przepisach wydatki. Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721), zwanej dalej ustawą ze środków ZFRON finansowana jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych. Wydatek niespełniający powyższego warunku nie może zostać poniesiony z ZFRON.

Sposób wydatkowania środków ZFRON został szczegółowo uregulowany w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU z 2007 r. nr 245, poz. 1810 ze zm.), dalej zwanym rozporządzeniem, które zawiera m.in. katalog wydatków możliwych do sfinansowania z ZFRON.

Konsekwencje niezgodnego z prawem wydatkowania środków

Co do zasady ZFRON tworzą pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej (ZPChr). I to na nich spoczywają wszelkie obowiązki wynikające z tego faktu. Za niestosowanie się do dyspozycji obowiązujących przepisów w zakresie wydatkowania ZFRON pracodawcy prowadzący ZPChr narażają się na określone konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy pracodawca, który przeznacza środki ZFRON w sposób niezgodny z przepisami ustawy, ma obowiązek dokonać:

  1. zwrotu 100% kwoty tych środków na ZFRON
  2. wpłaty w wysokości 30% tych środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Przedmiotowej wpłaty należy dokonać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ujawnienie niezgodnego z ustawą przeznaczania środków ZFRON.

Okolicznościami skutkującymi powstaniem zobowiązania tytułu omawianej wpłaty są:

  • niedotrzymanie 7-dniowego terminu przekazania środków ZFRON na rachunek bankowy tego funduszu, wynikającego z obowiązku wskazanego w art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy, lub
  • ujawnienie niezgodnego z art. 33 ust. 4 ustawy przeznaczenia środków ZFRON.


Tworzenie oraz prowadzenie ZFRON

Przepisy związane w prowadzeniem oraz wydatkowaniem ZFRON obowiązują tych pracodawców, którzy dysponują środkami tego funduszu. Są to w głównej mierze pracodawcy prowadzący ZPChr, lecz nie tylko. Istnieje bowiem grupa pracodawców, którzy pomimo utraty statusu ZPChr nadal tworzą oraz prowadzą ZFRON. Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 7b ustawy pracodawca, który utracił status ZPChr, lecz osiąga stan zatrudnienia ogółem w wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 25%, zachowuje środki ZFRON i wydatkuje je na dotychczasowych zasadach. Tę grupę pracodawców obowiązują takie same przepisy w zakresie wydatkowania środków ZFRON, jak i pracodawców posiadających status ZPChr.

Obowiązujące przepisy wyraźnie stanowią, że dopóki pracodawca jest dysponentem ZFRON – bez względu na posiadanie statusu ZPChr czy też nie, musi przestrzegać wszystkich przepisów z zakresu tworzenia oraz wydatkowania środków ZFRON. Dotyczy to także tych, które wiążą się z dokonywaniem wpłat do PFRON spowodowanych naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ZFRON.

Autor: Mateusz Brząkowski, radca prawny
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
Źródło: Infor.pl 

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia