Artykuły i porady

Wyższa refundacja dla niepełnosprawnego przedsiębiorcy. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-10 09:01:00

Nawet 100 proc. zwrotu obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe otrzyma prowadzący działalność, który legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności. Od stycznia 2017 r. wysokość tych opłat, a zatem i refundacji, jest wyższa.

Osoba niepełnosprawna, która prowadzi działalność gospodarczą, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wysokość zwrotu obejmuje składki naliczone od podstawy określonej w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Kilka warunków

Taką pomoc może uzyskać osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, która nie ma zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem kwotę 100 zł. Gdy takie zaległości istnieją, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

Wysokość pomocy

Stawka refundacji składek na ubezpieczenia przedsiębiorcy zależy od stopnia j ego niepełnosprawności i wynosi:

  • 100 proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • 60 proc. kwoty tych składek - przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • 30 proc kwoty składek - gdy przedsiębiorca legitymuje się lekkim stopniem niepełnosprawności.

Refundację można uzyskać pod warunkiem opłacenia składek w całości przed dniem złożenia wniosku. Nie ma na nią kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe, szans w razie spóźnienia się z zapłatą dłużej niż 14 dni.

Stawki od stycznia 2017 r.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (tzw. 30-krotności). W 2017 r. podstawa składek wynosi 2557,80 zł. W związku z tym od stycznia do grudnia br. Kwoty składek nie mogą być niższe niż:

  • 499,28 zł (19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne,
  • 204,62 zł (8 proc.) - na ubezpieczenia rentowe.

Dla osób uprawnionych do opłacania składek na preferencyjnych zasadach (od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności), podstawą składek w 2017 r. jest 600 zł, a składki nie mogą być w tym roku niższe niż:

  • 117,12 zł (19,52 proc.) - na ubezpieczenie emerytalne,
  • 48 zł (8 proc.) - na ubezpieczenia rentowe.

Dodatkowe ograniczenia

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne stanowi pomoc de minimis. W związku z tym nie udziela się jej, gdy wartość tej pomocy brutto, łącznie z wysokością innej pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe, spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty wsparcia stanowiącej równowartość:

  • 200 tys. euro - w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą inną niż w sektorze transportu drogowego,
  • 100 tys. euro - gdy niepełnosprawny wykonuje działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów.

KWOTA REFUNDACJI SKŁADEK W 2017 R.

Podstawa wymiaru składek (zł)

Rodzaj składki

Wysokość składki (zł)

Wysokość refundacji (w zł) przy niepełnosprawności w stopniu

znacznym (100 proc.)

umiarkowanym (60 proc.)

lekkim (30 proc.)

2557,80

emerytalna

499,28

499,28

299,57

149,78

2557,80

rentowa

204,62

204,62

122,77

61,39

600

emerytalna

117,12

117,12

70,27

35,14

600

rentowa

48

48

28,80

14,40

 

Autor: Anna Węgrzynowicz 
Dyrektor ds. Organizacyjnych w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Źródło: Rzeczpospolita

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia