Interwencje

Interwencja POPON w sprawie wyliczania efektu zachęty od 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych – odpow

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z UOKiK w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych.

W związku z  wejściem w życie od 1 stycznia 2015 r. nowych przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty uprawniającego do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z PFRON, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie pilnej i ważnej dla pracodawców kwestii dotyczącej wyliczania bieżącego stanu zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie, biorąc pod uwagę obowiązek wypełniania po 1 stycznia 2015 r. nowych druków Wn-D do PFRON w poz. 9 oraz 39-42 w celu wykazywania efektu zachęty metodą ilościową, przy uwzględnieniu stanu zatrudnienia przedsiębiorstw partnerskich oraz przedsiębiorstw powiązanych.

Pytania:

 1. Czy stan zatrudnienia wyliczany na podstawie art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz art. 3 i 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia (poz. 39 - 42 nowego Wn-D) na poczet ustalenia efektu zachęty należy liczyć w obrębie danego zakładu (przedsiębiorstwa), czy też należy uwzględniać tzw. przedsiębiorstwa powiązane (i ich stan zatrudnienia)?
 2. Czy przedsiębiorstwem powiązane z innym przedsiębiorstwem na podstawie art. 3 załącznika nr 1 rozporządzenia nr 651/2014, wypełniając poz. 9 we wniosku Wn-D powinny uwzględniać tylko pracowników zatrudnionych w obrębie danego zakładu (przedsiębiorstwa), czy też należy uwzględniać stan zatrudnienia przedsiębiorstwa powiązanego?

Zdaniem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, wyliczanie stanu zatrudnienia na poczet określenia, czy przedsiębiorca jest mikro-, małym czy średnim przedsiębiorstwem (oraz czy zachodzi stosunek partnerstwa lub powiązania) nie powinno mieć wpływu na stan zatrudnienia konieczny do prawidłowego ustalenia efektu zachęty metodą ilościową. Świadczy o tym przepis art. 2 pkt 32 rozporządzenia nr 651/2014 r., który stanowi, iż „wzrost netto liczby pracowników” to wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią w danym okresie. Nie ma więc tutaj mowy o ustalaniu efektu zachęty poprzez łączenie stanów zatrudnienia w przedsiębiorstwach powiązanych.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skieruje dalsze pytania o wyjaśnienie tej problematycznej dla pracodawców kwestii.

 

Pytanie POPON

Stanowisko UOKiK

Interwencja POPON w sprawie wyliczania efektu zachęty od 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych – odpow

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z BON w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych.

W związku z  wejściem w życie od 1 stycznia 2015 r. nowych przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty uprawniającego do otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z PFRON, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie pilnej i ważnej dla pracodawców kwestii dotyczącej wyliczania bieżącego stanu zatrudnienia pracowników w przedsiębiorstwie, biorąc pod uwagę obowiązek wypełniania po 1 stycznia 2015 r. nowych druków Wn-D do PFRON w poz. 9 oraz 39-42 w celu wykazywania efektu zachęty metodą ilościową, przy uwzględnieniu stanu zatrudnienia przedsiębiorstw partnerskich oraz przedsiębiorstw powiązanych.

Pytania:

 1. Czy stan zatrudnienia wyliczany na podstawie art. 2 pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz art. 3 i 5 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia (poz. 39 - 42 nowego Wn-D) na poczet ustalenia efektu zachęty należy liczyć w obrębie danego zakładu (przedsiębiorstwa), czy też należy uwzględniać tzw. przedsiębiorstwa powiązane (i ich stan zatrudnienia)?
 2. Czy przedsiębiorstwem powiązane z innym przedsiębiorstwem na podstawie art. 3 załącznika nr 1 rozporządzenia nr 651/2014, wypełniając poz. 9 we wniosku Wn-D powinny uwzględniać tylko pracowników zatrudnionych w obrębie danego zakładu (przedsiębiorstwa), czy też należy uwzględniać stan zatrudnienia przedsiębiorstwa powiązanego?

Zdaniem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, wyliczanie stanu zatrudnienia na poczet określenia, czy przedsiębiorca jest mikro-, małym czy średnim przedsiębiorstwem (oraz czy zachodzi stosunek partnerstwa lub powiązania) nie powinno mieć wpływu na stan zatrudnienia konieczny do prawidłowego ustalenia efektu zachęty metodą ilościową. Świadczy o tym przepis art. 2 pkt 32 rozporządzenia nr 651/2014 r., który stanowi, iż „wzrost netto liczby pracowników” to wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią w danym okresie. Nie ma więc tutaj mowy o ustalaniu efektu zachęty poprzez łączenie stanów zatrudnienia w przedsiębiorstwach powiązanych.

W związku z brakiem uzasadnienia ww. stanowiska BON, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skieruje dalsze pytania o wyjaśnienie tej problematycznej dla pracodawców kwestii.

Pytanie POPON

Stanowisko BON

Odpowiedź PFRON w sprawie wstrzymywania dofinansowania do wynagrodzeń w przypadku korekt in plus

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wyjaśnienie sytuacji wstrzymywania dofinansowań do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych korygowania przez nich stanu zatrudnienia, na podstawie  art. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

Pytanie:

Na jakiej podstawie prawnej PFRON odmawia wypłaty zwiększonego dofinansowania pracodawcom korygującym wnioski Wn-D? Jest to niezgodne z dotychczasową praktyką.

Zdaniem POPON odmowa uzyskania podwyższonego dofinansowania nie jest zasadna, powołując się na przepisy art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Wniosek i informację powinno się złożyć w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (§ 5 ust. 1 ww. rozporządzenia). Jednakże wymóg ten w zakresie informacji dotyczy tych pracowników, którzy w momencie składania wniosku zaliczeni zostali do stanu zatrudnienia jako osoby niepełnosprawne. Natomiast z art. 2a ust. 2 i 3 ustawy o rehabilitacji wynika, że w związku z przedstawieniem kolejnego orzeczenia przez pracownika może to nastąpić później. Wtedy upoważnia to pracodawcę do złożenia korekty wniosku Wn-D (poprzez „dołączenie” nowych informacji INF-D-P), który został złożony w terminie ustawowym.

Pytanie POPON

Odpowiedź PFRON

Interwencja POPON w sprawie projektu ustawy z dnia 6 marca 2012 r.o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów

Projekt ten zakłada między innymi dokonanie zmian w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), które dotyczą kwalifikacji pracowników ochrony wykluczając jednocześnie osoby niepełnosprawne z możliwości ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony mienia i osób.
 
 1. Pismo do Pana Jarosława Gowina Ministra Sprawiedliwości
 2. Pismo do Posła na Sejm RP Pana Mieczysława Kasprzaka Wiceministra Gospodarki
 3. Pismo do Pana Jacka Cichockiego Ministra Spraw Wewnętrznych
 4. Pismo do Pani Teresy Lipowicz Rzecznika Praw Obywatelskich
 5. Pismo do Pana Ryszarda Kalisza Przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP
 6. Pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do POPON
 7. Pismo Ministerstwa Sprawiedliwości do POPON w sprawie uwzględnienia postulatów POPON
 

Interwencja POPON w sprawie zmiany interpretacji przepisów dotyczących naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od otrzy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pisemną prośbą do Pana Ministra Jarosława Dudy o pomoc w sprawie zmiany interpretacji przepisów dotyczących naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od otrzymywanych przez pracowników niepełnosprawnych świadczeń na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych   z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). 
 

Interwencja POPON u Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie kontroli PFRON u pracodawców osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych  w związku z  pojawiającymi się problemami pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne kontrolowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod kątem wywiązywania się z obowiązków nałożonych na nich przez przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Profesor Ewy Lipowicz  z prośbą o pomoc w zakresie ustalenia prawidłowej wykładni  i  konstytucyjności  przepisów, na których opiera się PFRON, wydając decyzje określające wysokość zobowiązań pracodawców wobec PFRON.
 
Przepisy budzące wątpliwości pracodawców to  art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, który został dodany wspomnianą powyżej ustawą z 15 czerwca 2007 r. Przepis ten stanowi, że pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do przekazywania uzyskanych środków funduszu rehabilitacji na rachunek bankowy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) w terminie 7 dni od dnia, w  którym środki te uzyskano.  Drugim przepisem budzącym wątpliwości jest art. 33 ust. 4a ustawy o rehabilitacji, który  został dodany ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r.  PFRON stosuje przepis art. 33 ust. 4a ustawy o rehabilitacji, nakładając na pracodawców sankcję przewidzianą w pkt 2 powołanej regulacji, tj. obowiązek dokonania wpłaty 30% kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na rachunek PFRON w przypadku ich wcześniejszego nieterminowego przekazania na rachunek ZFRON.
 
O dalszym działaniach POPON w powyższej sprawie będziemy Państwa na bieżąco informować.
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia