Komunikaty

Komunikat: Komisja Europejska przedłużyła ważność przepisów dotyczących pomocy publicznej - rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) oraz rozporządzenie de minimis -do 2023 r.

Dodano: 2020-07-07 07:07:00

W związku z pandemią koronawirusa Komisja Europejska po konsultacji z państwami członkowskimi postanowiła dokonać zmian w istniejących przepisach w celu złagodzenia kryzysu ekonomicznego.

Komisja Europejska przedłużyła ważność niektórych przepisów dotyczących pomocy publicznej, które w przeciwnym razie wygasłyby z końcem 2020 r. W tym celu Komisja przyjęła nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) i rozporządzenie de minimis.

Komisja postanowiła przedłużyć ważność obecnych regulacji które wygasną do końca 2020 r .:

Przedłużenie o jeden rok (do 2021 r.):

- Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020

- Wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka

- Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią

- Komunikat w sprawie kryteriów analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania.

- Komunikat Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych

Przedłużenie o trzy lata (do 2023 r.):

- Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych (GBER)

- Rozporządzenie de minimis

- Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1247 

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia