Komunikaty

PFRON: Refundacja składek i dofinansowanie do wynagrodzeń w świetle nowelizacji ustawy o rehabilitacji obowiązującej od 6 czerwca 2018 r.

Dodano: 2018-06-27 10:06:00

W dniu 6 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 1076 ).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji Fundusz refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pod warunkiem opłacenia tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku. W myśl art. 16 w/w ustawy zmieniającej warunek opłacenia składek w brzmieniu nadanym tą ustawą stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r.

Ponadto w przypadku rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa Zarządu PFRON zastąpiono dotychczasowy środek zaskarżenia, tj. odwołanie do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, innym środkiem przewidzianym w przepisach k.p.a., tj. wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zmiana ta jest korzystna z punktu widzenia adresata prawa, gdyż skróci czas prowadzonych postępowań administracyjnych. Należy jednocześnie wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli stronie przysługuje prawo do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa. Oznacza to, że strona postępowania w przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez Prezesa Zarządu PFRON będzie miała możliwość złożenia skargi na tę decyzję bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego, co znacznie skróci proces postępowania administracyjnego.

 

Tłumaczenie na język migowy

 

Źródło: pfron.org.pl

« lista aktualności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia