Zatrudnienie chronione osób niepełnosprawnych

Status zakładu pracy chronionej można podtrzymać. Artykuł POPON w Rzeczpospolitej

Dodano: 2017-01-05 08:01:00
Przedsiębiorca, który nie będzie przez jakiś okres osiągał wskaźników przesądzających o statusie zakładu pracy chronionej, nie musi go stracić. Jednak zwolnienie przez wojewodę z konieczności spełniania warunków może trwać maksymalnie sześć miesięcy. czytaj więcej

Zmiany w ustalaniu stanu zatrudnienia w Wn-D poz. 39 i 41 – informacja z PFRON dla POPON

Dodano: 2016-10-05 11:10:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z pytaniem dotyczącym zmian w zakresie ustalania stanu zatrudnienia w poz. 39 i 41 Wn-D – wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. czytaj więcej

Stanowisko BON – zmiana formy prawnej zakładu pracy chronionej i tzw. byłego ZPChr

Dodano: 2015-05-21 08:05:00
Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), w zakresie zmiany formy prawnej zakładu pracy chronionej oraz tzw. byłego ZPChr. czytaj więcej

Artykuł POPON w Prawie Pomocy Publicznej: Nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 w sprawie wyłączeń blokowych – zmiany w zakresie pomocy na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych

Dodano: 2014-09-26 10:09:00
W dniu 1 lipca 2014 r. weszło w życie w krajach Unii Europejskiej nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.6.2014 r. str. 1), dalej jako rozporządzenie nr 651/2014 r. Zawiera ono zmiany związane z wydatkowaniem pomocy publicznej przez przedsiębiorców m.in. w zakresie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników z niepełnosprawno czytaj więcej

Gazeta podatkowa: Opieka medyczna w ZPChr nad pracownikami niepełnosprawnymi. Artykuł POPON

Dodano: 2014-09-25 12:09:00
Jednym z obowiązków prowadzącego zakład pracy chronionej (ZPChr) jest zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych zatrudnionym przez pracodawcę pracownikom niepełnosprawnym. Jednocześnie przepisy ustawy o rehabilitacji nie zawierają definicji doraźnej ani specjalistycznej opieki medycznej, co w praktyce rodzi problemy np. podczas kontroli urzędu wojewódzkiego w zakresie spełniania warunków uprawniających do legitymowania się statusem ZPChr. W p czytaj więcej

Dzień dobry, bardzo proszę o udzielenie informacji na poniższe pytanie: Jesteśmy zakładem pracy chronionej i musimy zapewnić doraźną oraz specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi...

Dodano: 2017-04-19 11:04:44
Dzień Dobry Zgodnie z z art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji (...) pracodawca będacy zakładem pracy chronionej ma obowiązek zapewnić swoim niepełnosprawnym pracownikom doraźną i... czytaj więcej

Witam jaka będzie wysokośc dofinansowań w 2017 dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych wraz ze schorzeniami szczególnymi...

Dodano: 2017-01-10 11:01:42
Odpowiadając na pytanie, w 2017 roku nie zmieniła się wysokość przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w stosunku do roku 2016. Tabela poniżej przedstawia... czytaj więcej

Czy zgodne z przepisami będzie przesunięcie części środków z dużego zfron (75%) na indywidualną pomoc (10%) i tam wydatkowanie zgodnie z rozp MPiPS &2 pkt11 a-r (wydatki z przeniesionych...

Dodano: 2016-11-28 12:11:40
Dzień dobry Zgodnie z art. 33 ust. 3 pkt 5 ustawy o rehabilitacji dysponent środków ZFRON ma obowiązek przeznaczania co najmniej 10% środków funduszu rehabilitacji na pomoc... czytaj więcej

Chcemy wysłać pracowników niepełnosprawnych na kurs pracownika kwalifikowanego bez broni a opłatę ponieść z ZFRON czy to jest możliwe i na jakich warunkach oraz (jaka faktura ,jak zaksięgować...

Dodano: 2016-11-08 12:11:44
Dzień dobry Różnego rodzaju szkolenia oraz kursy, których celem jest  nabycie lub podnoszenie kwalifikacji przez pracowników niepełnosprawnych mogą być finansowane ze... czytaj więcej

Pr1.Pracow zat od 29.01.10 do nadal z lekkim st 07-S na stałe. W zw z pogorsz stanu zdrowia od 01.03.12 zost zalicz do umiar st niepeł gdzie do 31.03.14 – umiark st 05-R 07-S od 01.04.14 do...

Dodano: 2016-10-25 11:10:45
Odpowiedź: Ważne! W związku z awarią systemu ekspertpopon.pl udzielona odpowiedź przesłana zostaje z opóźnieniem. Osoba odpowiadająca na pytanie nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w... czytaj więcej

Kto może pisać IPR czy musi to być osoba, która jest członkiem Komisji IPR, czy też może to by osoba nie będąca w składzie Komisji. Czy należy się dodatkowe wynagrodzenie za pracę w Komisji...

Dodano: 2016-10-25 08:10:02
Dzień dobry  Zgodnie z par.6 ust.2 rozporządzenia ZFRON indywidulane programu rehabilitacji opracowywane są przez komisję rehabilitacyjną, którą powołuje pracodwaca, a wskład... czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    28
« powrót
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - człowiek najlepsza inwestyja
Twoja sugestia